Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony  http://www.spostrowsko.pl

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.spostrowsko.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Ostrowsko, ul. Jana Pawła II 13
34-431 Waksmund
tel:  (18) 265 35 61

e-mail: sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl
skrytka epuap: /SPOSTROWSKO/skrytkaESP

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-02

Strona http://www.spostrowsko.pl jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- Z uwagi na ograniczenia systemowe serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia na stronie http://www.spostrowsko.pl

Strona internetowa posiada następujące ułatwienie:

focus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika szkoły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej nie ma możliwości używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Urszula Dębska-Ciężobka

e-mail: sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl

Telefon: (18) 265 35 61

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

   

Dostępność architektoniczna

    Do pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku znajdujących się na parterze oraz piętrze budynku prowadzą schody oraz winda.

    Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• na adres e-mail: sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl

• drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku Ostrowsko, ul. Jana Pawła II 13 34-431 Waksmund

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W pobliżu budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową       Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego